§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Go Globe!, dostępny pod adresem internetowym www.goglobe.pl, prowadzony jest przez Karolinę Waligórę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Go Globe Karolina Waligóra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6282279280, REGON 385470687.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców, jak i do Przedsiębiorców z prawami konsumenta korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

3. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane w sklepie internetowym www.goglobe.pl.

4. Wszystkie produkty w sklepie internetowym www.goglobe.pl są fabrycznie nowe oraz wolne od wad.

5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub złożenia Zamówienia.

§ 2

Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Sprzedawca - Karolina Waligóra prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Go Globe Karolina Waligóra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6282279280, REGON 385470687.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Przedsiębiorca z prawami konsumenta - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.goglobe.pl.

7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

10. Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

13. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.

14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. 1 Stycznia 12/40, 32-590 Libiąż.

2. Adres e-mail Sprzedawcy:   .

3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 49 1240 4256 1111 0010 9674 8294.

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów e-mail podanych w niniejszym regulaminie lub poprzez formularz kontaktowy na stronie Sklepu Internetowego.

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie z dostępem do Internetu oraz standardową przeglądarką internetową i systemem operacyjnym,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,

d. włączona obsługa javascript.

§ 5

Informacje ogólne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

3. Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

4. Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Zdjęcia i opisy pod poszczególnymi Produktami pochodzą od Sprzedawcy bądź podmiotów trzecich. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktu.

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie Sklepu nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej Zamówień.

7. Sklep może wprowadzać nowe Produkty do oferty Sklepu, nowe ceny oraz akcje promocyjne, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.

8. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Po wpisaniu adresu poczty elektronicznej, należy wprowadzić swoje dane: imię i nazwisko oraz ustawić hasło.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. W koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy: 

a. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

b. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

c. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

d. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,

e. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem przesyłki kurierskiej pobraniowej.

2. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP. W przypadku Przedsiębiorców z prawami konsumenta, Sprzedawca może poprosić o wskazanie numerów PKD przedsiębiorcy.

3. Składając Zamówienie Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów i zapłaty ceny oraz kosztów dostawy.

4. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: przesyłka kurierska lub dostarczenie przesyłki do paczkomatu przez Inpost.

2. Dostawa kurierem obowiązuje na terenie wybranych krajów Europy.

3. Dostawa do paczkomatów Inpost dostępna jest tylko na terenie Polski.

4. Dostawa Produktów jest odpłatna. Koszty dostawy wskazane są Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia.

5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez odbiorcę i kuriera.

6. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: płatność za pobraniem, płatność online (szybki przelew), płatność kartą.

7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.

8. Klient przed dokonaniem płatności za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez takiego zewnętrznego usługodawcę. 

9. Przy płatności kartą czas realizacji Zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. 

10. W przypadku wyboru przez Klienta: 

a. płatności elektronicznych albo płatności kartą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności po dodaniu produktu do koszyka oraz opłacenia go przez PayU - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. Produkt zostanie wysłany do Zamawiającego, gdy Sprzedający otrzyma należność na konto,

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

11. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Sprzedawca wysyła na adres e-mail podany przez Klienta informację o otrzymaniu płatności wraz z informacją o sposobie dostarczenia Produktów.

12. Dostarczenie Produktów zawierających treści cyfrowe odbywa się poprzez internet i jest bezpłatne.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Dla Klienta wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

 

4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

5. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:

a. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia),

b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),

c. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne,

d. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

6. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

7. Jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania informacji.

8. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i płatność” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

9. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument oraz Przedsiębiorca z prawami konsumenta ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Konsument oraz Przedsiębiorca z prawami konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (formularz zwrotu). Oświadczenie należy wysłać na adres Sprzedawcy wraz z wydrukowanym paragonem dostarczonym drogą elektroniczną oraz zwracanym Produktem. Przesyłkę zwrotną należy nadać na własny koszt.

3. Zwrotu towaru można dokonać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej. Po wysłaniu paczki proszę zachować numer do śledzenia. Sklep nie przyjmuje zwrotów pobraniowych. Należna kwota zostanie przesłana do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z prawami konsumenta po akceptacji zwrotu, na konto bankowe przez niego podane, w przeciągu 14 dni od otrzymania towarów i poprawnego numeru konta.

4. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu, który wykazuje jakiekolwiek ślady użytkowania przekraczające podstawowe zapoznanie z produktem jak np. poplamienie, ślady makijażu, mechaniczne uszkodzenie, brak oryginalnego mocowania metki, wszelkich środków zapachowych (perfumy, dezodoranty, środki piorące itp.).

5. Sposób opakowania oraz przewożenia towarów odsyłanych Sprzedającemu powinien odpowiadać ich właściwościom (odpowiednie zapakowanie i zabezpieczenie towaru).

6. W celu wymiany towaru Klient musi najpierw zwrócić Produkt, a następnie złożyć nowe Zamówienie.

7. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są treści cyfrowe Klient potwierdza, że jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika w wyniku niezgodnego użytkowania i pielęgnacji niezgodnej z zaleceniami producenta oraz usterki powstałe na skutek złego przechowywania, użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, uszkodzeń mechanicznych lub zdarzeń losowych.

2. W celu złożenia reklamacji należy wydrukować i wypełnić formularz reklamacji, dołączyć go do produktu razem z dowodem zakupu i odesłać na adres Sprzedawcy podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu przesyłki zwrotnej, za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona lub za pomocą wiadomości e-mail. 

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy w ciągu 14 dni.

5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

6. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest zawiadomienie o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu.

7. Klientowi przysługuje prawo do: obniżenia ceny, wymiany wadliwej rzeczy na inną bez wad, usunięcia wady. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy, termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.

8. W przypadku uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy lub uznania prawa do żądania obniżenia ceny produktu, Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych.

9. Reklamacje i zwroty bez formularza lub braku informacji o numerze zamówienia i zwracanym Produkcie nie będą akceptowane.

10. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 

11. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi przy zakupach poza konsumenckich.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami, przedsiębiorcami i przedsiębiorcami z prawami konsumenta dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania łączącej Administratora z Tobą umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją umowy - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,

b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych - do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej,

c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w celu prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej - do czasu cofnięcia zgody,

d. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, prowadzenie statystyk – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a także przez okres 1 roku celem zachowania rozliczalności.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

7. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdzie w polityce prywatności dostępnej w Sklepie internetowym znajdującym się pod adresem: https://goglobe.pl.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3. Klienci, którzy posiadają Konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną (e-mail) przypisaną do Konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta poprzez usunięcie Konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

4. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszego Regulaminu.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

6. Sprzedawca informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 04.03.2021r.

close Koszyk